دانشجویان گرامی، در فهرست زیر راهنما های استفاده از سامانه تعاملی غیر همزمان (پیام رسان آموزشی) درج گردیده است. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

راهنمای استفاده از سامانه پیام رسان آموزشی (مشاهده)

راهنمای اتصال به سامانه پیام رسان آموزشی از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی (مشاهده)

راهنمای سیاست های ارسال پیام در پیام رسان آموزشی (مشاهده)

راهنمای فرآیند پیگیری پست در پیام رسان آموزشی با استفاده از گزینه “Resolved” و “Unresolved” (مشاهده)