دکتر محسن قره خانی

رشته تحصیلی تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه حسابداری، مشاور ارشد بیمه