تحصیل از طریق آموزش الکترونیکی سخت تراست یا از طریق آموزش حضوری؟

شماره سوال100105

معمولا آموزش الکترونیکی نیاز به تلاش بیشتری از جانب دانشجو دارد. همچنین دانشجویان باید زمان بیشتری را صرف مطالعه درس و انجام تکالیف دروس نمایند. بطور کلی می توان گفت آموزش الکترونیکی دانشجو محور است در صورتیکه آموزش حضوری استاد محور.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.