آیا دوره های الکترونیکی بدون پایان نامه می باشد؟

شماره سوال100120

تمام دوره های الکترونیکی دانشگاه ها بصورت آموزش محور (بدون پایان نامه) می باشد. اما با شرایط خاص در این دانشگاه امکان تبدیل دوره از آموزش محور به آموزشی – پژوهشی محور وجود دارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.