اینجانب به نمره امتحانی خودم اعتراض دارم اما از طرف استاد محترم درس، این اعتراض ترتیب اثر داده نشده است چه باید کرد؟

شماره سوال100148

مطابق نص صریح ضوابط وزارت عتف ارزیابی دانشجویان تنها توسط مدرس هر درس انجام می پذیرد و هیچ یک از ارکان دانشگاه مجاز به دخالت در این مقوله نمی باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.