عدم حضور در امتحان پایانی چه تبعاتی دارد؟

شماره سوال100156

درسی که در امتحان پایانی آن شرکت نکرده باشید بصورت خودکار حذف می گردد (حذف مجاز) ولی در کارنامه عنوان آن خواهد آمد و نمره صفر آن در معدل بی تأثیر می گردد. حذف درس بدین روش موجب حذف شهریه آن نمی گردد.
در ضمن دانشجو می بایست مراقب مطول شدن دوران تحصیل خود و در نتیجه عدم رعایت سنوات مجاز تحصیل خود باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.