من در امتحان پایانی شرکت ولی صورت جلسه را امضا ننموده ام تبعات آن چیست؟

شماره سوال100157

نمره این درس در کارنامه محاسبه نمی گردد و با درس همانند حذف مجاز درس برخورد خواهد گردید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.