آیا می توانم مسائل آموزشی و یا درسی را تلفنی با موسسه مطرح و پیگیری نمایم؟

شماره سوال100159

خیر، تمام ارتباطات دانشجو با دانشگاه در این موسسه از طریق سامانه های در اختیار دانشجو (مانند پیام رسان آموزشی) می باشد و به صورت تلفنی هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.