برنامه زمانبندی کلاس های برخط زنده را از کجا می توانم بیایم؟

شماره سوال100162

دانشجویان نو ورود: از قسمت ثبت نام و یا قسمت امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی سایت دانشگاه گزینه برنامه درسی دانشجویان نو ورود
دانشجویان ترم های قبل: از طریق ساما می توانند برنامه درسی خود را بر اساس انتخاب واحد مشاهده نمایند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.