علت برگزاری امتحانات میان ترم و تمرین های متعدد از جانب اساتید محترم دانشگاه ایرانیان چیست؟

شماره سوال100169

هر دانشگاهی شیوه ها و آئین نامه آموزشی و نیز سطح علمی – آموزشی متفاوتی دارد که معمولا در شورای آموزش همان دانشگاه تصویب می گردد. اخذ امتحان میان ترم و تکلیف های متعدد جزء افتخارات آموزشی این موسسه آموزش عالی است و برای انجام و برگزاری آن ها اساتید محترم زمان زیادی را در جهت پیشرفت علمی دانشجویان صرف می نمایند. در حالی که هم برای استاد و هم برای دانشگاه راحت تر بود هیچکدام از این موارد مانند بسیاری از مراکز دیگر آموزشی انجام نمی شد. اما استانداردهای آموزشی این موسسه آموزش عالی از نظر بسیاری از اساتید دانشگاه ها بالاتر از بسیاری از دیگر موسسات مشابه است. موارد ذکر شده باعث می گردد فعالیت یادگیری و آموزش توسط بعضی از دانشجویان به شب امتحان واگذار نگردد و بدین ترتیب فراگیری در طول ترم تحصیلی گسترش یابد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.