آیا امکان انتقال از دانشگاه به دانشگاه دیگر در آن موسسه آموزش عالی وجود دارد؟

شماره سوال100171

بر اساس نظام نامه آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم انتقال از دانشگاه های الکترونیکی به دیگر دانشگاه ها ممنوع می باشد. ولی بر عکس آن با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد امکان پذیر است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.