چه تفاوتی بین کلاس ها و تالارهای وبینار در سایا وجود دارد؟

شماره سوال130122

اختلاف و تفاوت بین کلاس های سایا و تالارهای وبینار سایا در این است که کلاس ها جنبه صرفا یادگیری و یاددهی دارند و مستقیماً مرتبط با ارائه دروس توسط اساتید می باشد و اعضای دانشجویی هر کلاس از طریق انتخاب واحد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی تعیین می گردند. در صورتیکه تالارهای وبینار دارای اعضای تقریباً ثابتی می باشند و این اعضا به انتخاب واحد در هر نیم سال تحصیلی بستگی ندارند. دانشجویان مادامیکه دانشجوی دانشگاه باشند بسته به وضعیت دانشجویی و رشته تحصیلی خود، توسط دانشگاه عضو چندین تالار وبینار در سایا می گردند. هر کلاس آموزشی حتما یک “کلاس برخط زنده” دارد در حالی که یک تالار وبینار ممکن است دارای یک یا چند “تالار بر خط زنده” باشد. هر کلاس حتما دارای پیام رسان آموزشی است ولی تالارها ممکن است پیام رسان آموزشی نداشته باشند. (به ندرت این اتفاق می افتد)

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.