در پرداخت مبلغی اضافه پرداخت داشته ام آیا این مبلغ قابل عودت می باشد؟

شماره سوال150113

خیر، در صورتیکه به هر دلیل وجه اضافی از طرف دانشجو به حساب موسسه واریز گردد مبلغ مذکور در سیستم مالی موسسه به عنوان بستانکاری ثبت و تحت هیچ شرایطی قابل عودت نخواهد بود و تنها با وجوه قابل پرداخت در ترم های آتی قابل تهاتر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.