آیا در صورتیکه پایان نامه تمدید گردد و فقط همان درس جزو دروس دانشجو باشد شهریه ثابت اخذ می گردد؟

شماره سوال150122

بله، تا زمانیکه دانشجو در حال تحصیل باشد شهریه ثابت بصورت کامل اخذ می گردد.

تبصره: در صورتیکه تعداد واحد در آخرین ترم دانشجو کمتر/مساوی از پنج واحد شود شهریه ثابت نصف می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.