آیا امکان تایپ حروف انگلیسی در آزمون های الکترونیکی دانشگاه وجود دارد؟

شماره سوال180101

امکان تایپ حروف انگلیسی در پاسخ به سوال های آزمون ها علی الاصول وجود ندارد (به جزء دروس زبان انگلیسی) و اساتید محترم می توانند از پذیرش چنین درخواست هایی از طرف دانشجو اجتناب ورزند. زیرا این خواسته جزء روال ها و آئین نامه های دانشگاه نمی باشد. با این وجود چگونگی و نحوه آزمون (مانند آزمون تستی، تشریحی، تعداد سوال …) جزء اختیارات استاد هر درس است و در صورت تقاضای دانشجو از استاد مربوطه استاد می تواند موافقت خود را در خصوص تایپ پینگلیش به گروه آموزشی مربوطه اعلام دارد و بعد از پذیرش گروه انجام این عمل امکان پذیر است آن هم برای همان درس و در همان نیم سال تحصیلی ارسال تقاضا، در غیر اینصورت مطابق معمول دانشجو موظف است در آزمون پاسخ خود را بصورت فارسی تایپ نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.