نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش ----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ حضوری
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -----
۱۲ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ -----
۱۳ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ----
۲ انتخاب واحد کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۳ شروع کلاسها کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۴ حذف و اضافه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ الی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۵ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ حضوری
۶ حذف اضطراری کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۷ پایان کلاس ها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۸ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ حضوری
۹ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ----
۱۰ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ -----
۱۱ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ الی جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ----

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ غیر حضوری
(اینترنتی)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ الی جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ الی پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ حضوری
۱۱ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ -----
۱۱ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ الی جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ -----
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ -----