نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ غیر حضوری
(اینترنتی)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ الی جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ الی پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ حضوری
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ----
۲ انتخاب واحد کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ الی دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ الی جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
۳ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
۴ حذف و اضافه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ الی یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ الی سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۵ حذف اضطراری کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سه شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ الی جمعه ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۷ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ حضوری
۸ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ----
۹ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ -----
۱۰ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ الی جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ----