مهناز مرشدزاده

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
مسئولیت های قبلی: مدرس دانشگاه، مدیر حسابداری واحد تلفیق