دانشجویان گرامی، در فهرست زیر آیین نامه های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

  • موارد کلیدی و مهم آیین نامه های دانشگاه (مشاهده)
  • آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مشاهده)
  • آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد (مشاهده)
  • آیین نامه معادل سازی و تطبیق دروس کلیه مقاطع (مشاهده)