دکتر احسان بابایی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی: فقه، حقوق جزای عمومی، جرم شناسی