دکتر الهام کریمی اصل

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مرتبه علمی: استادیار

دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه اختصاصی: https://iranian.ac.ir/member/elham_karimiasl

دانشگاه ایرانیان