شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۳۹۹

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۷,۸۷۲,۰۰۰ ریال  ۴۷۶,۰۰۰ ریال ۵۵۴,۰۰۰ ریال ۶۷۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۸۳,۰۰۰ ریال ۱,۱۸۳,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۹,۴۴۸,۰۰۰ ریال  ۴۷۶,۰۰۰ ریال ۶۷۰,۰۰۰ ریال  ۷۹۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۷۳,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۳۹۹

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۵,۶۱۶,۰۰۰ ریال ۲,۸۷۳,۰۰۰ ریال ۷,۸۰۸,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۸,۲۱۸,۰۰۰ ریال ۳,۱۲۳,۰۰۰ ریال ۱۰,۴۱۱,۰۰۰ ریال