شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۲,۰۱۳,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۷۷۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۴,۴۱۷,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۸۸,۰۰۰ ریال ۲,۷۶۲,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۲۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۰۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰,۹۳۷,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۷۲,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۷۵,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال اول

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۱,۰۲۱,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۷۷۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۳,۲۲۷,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۸۸,۰۰۰ ریال ۲,۷۶۲,۰۰۰ ریال

توجه: بر اساس مصوبات هیات امنای موسسه، شهریه نیمسال دوم بسته به شرایط تورم در کشور ممکن است اندکی افزایش یابد. (۹% بیشتر از سال قبل) که متعاقبا قطعیت آن توسط موسسه اعلام خواهد گردید.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال اول

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۲۱,۸۶۲,۰۰۰ ریال ۴,۰۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰,۹۳۷,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۲۵,۵۰۵,۰۰۰ ریال ۴,۳۷۲,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۷۵,۰۰۰ ریال

توجه: بر اساس مصوبات هیات امنای موسسه، شهریه نیمسال دوم بسته به شرایط تورم در کشور ممکن است اندکی افزایش یابد. (۹% بیشتر از سال قبل) که متعاقبا قطعیت آن توسط موسسه اعلام خواهد گردید.