شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۳۹۸

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۲,۰۱۲,۰۰۰ ریال ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۶,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۴,۰۱۴,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۲,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۸,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۳۹۸

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۶,۰۵۵,۰۰۰ ریال  ۳۶۶,۰۰۰ ریال ۴۲۶,۰۰۰ ریال ۵۱۵,۰۰۰ ریال ۹۱۰,۰۰۰ ریال ۹۱۰,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۷,۲۶۷,۰۰۰ ریال  ۳۶۶,۰۰۰ ریال ۵۱۵,۰۰۰ ریال  ۶۰۷,۰۰۰ ریال ۱,۰۹۲,۰۰۰ ریال ۱,۵۱۷,۰۰۰ ریال