شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۱ نیمسال اول

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۶,۸۱۸,۰۰۰ ریال ۹۳۲,۰۰۰ ریال ۱,۰۸۶,۰۰۰ ریال ۱,۳۱۳,۰۰۰ ریال ۲,۳۱۸,۰۰۰ ریال ۲,۳۱۸,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۲۰,۱۸۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۱۳,۰۰۰ ریال ۱,۳۱۳,۰۰۰ ریال ۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال ۲,۷۸۳,۰۰۰ ریال ۳,۸۷۶,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۱ نیمسال اول

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۳۳,۳۶۲,۰۰۰ ریال ۵,۶۳۱,۰۰۰ ریال ۱۵,۳۱۲,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۳۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۶,۱۲۱,۰۰۰ ریال ۲۰,۴۰۵,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۲,۰۱۳,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۷۷۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۶,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۴,۴۱۷,۰۰۰ ریال ۶۶۶,۰۰۰ ریال ۹۳۸,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱,۹۸۸,۰۰۰ ریال ۲,۷۶۲,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۲۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۰۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰,۹۳۷,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۷۲,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۷۵,۰۰۰ ریال