شهریه مقطع کارشناسی دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۱ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال  ۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال ۱,۱۹۴,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۴,۰۰۰ ریال ۲,۱۶۶,۰۰۰ ریال ۳,۲۴۶,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۲۲,۲۰۲,۰۰۰ ریال  ۱,۳۳۴,۰۰۰ ریال ۱,۴۴۴,۰۰۰ ریال ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال ۲,۵۵۲,۰۰۰ ریال ۳,۸۲۶,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی سال ۱۴۰۱ نیمسال دوم

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درس هر واحد پایان نامه (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۳۶,۶۹۸,۰۰۰ ریال ۶,۱۹۴,۰۰۰ ریال ۱۶,۸۴۳,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۴۲,۸۱۲,۰۰۰ ریال ۶,۷۳۳,۰۰۰ ریال ۲۲,۴۴۶,۰۰۰ ریال