استاد حسین رشادتجو

رشته تحصیلی تحصیلی: هوش مصنوعی و رباتیک

مسئولیت های قبلی: مدیریت گروه کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی، مسئول سایت دانشگاه شهید رجایی، استاد دانشگاه

دانشگاه ایرانیان