دانشجویان گرامی، در فهرست زیر برنامه درسی ترم اول درج گریده است. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

  • برنامه درسی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی پیوسته (مشاهده)
  • برنامه درسی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) (مشاهده)
  • برنامه درسی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد (مشاهده)