در فهرست زیر آیین نامه های سمینار (پروژه) و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فهرست گریده است. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

• آیین نامه و نحوه اخذ درس سمینار (پروژه) و درس پایان نامه (مشاهده)

• نحوه ارائه درس سمینار (پروژه) در رابطه با سامانه های آموزشی مؤسسه توسط دانشجویان (مشاهده)

• نگارش پایان نامه دانشکده کامپیوتر (مشاهده)

• نگارش پایان نامه دانشکده مدیریت (مشاهده)

• نگارش پایان نامه دانشکده حسابداری و مالی (مشاهده)

• نگارش پایان نامه دانشکده حقوق (مشاهده)

• نگارش پایان نامه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (مشاهده)

• تمپلیت یکپارچه پروپوزال ویژه تمامی گروه ها (مشاهده)

• تمپلیت اطلاعیه دفاع ویژه تمامی گروه ها (مشاهده)