نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۱۰۱/۳۰
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۴۰۰ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۴۰۰ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اعلام لیست دانشجویان و موضوعات نهایی شده به مدیر پژوهش گروه توسط اساتید راهنما ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶ تمدید پایان نامه
* پس از این تاریخ شیوه تحصیلی دانشجو به آموزش محور بازگردانده میشود
----- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۳۹۹ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۵ تکمیل اولین فرم پیشرفت کار پایان نامه و تحویل به مدیر پژوهش گروه درنیمسال جاری (برای افرادی که پایان نامه را تمدید
می کنند) تا زمان دفاع هر ۲ ماه بایستی فرم پیشرفت پایان نامه تکمیل شود
----- ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۶ تمدید پایان نامه ----- ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۷ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک ----- ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۸ تحویل اولین گزارش پیشرفت برای افرادی که در ۱۳۹۹ اخذ کرده اند تا زمان دفاع هر دو ماه بایستی گزارش تحویل داده شود ----- ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۰ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) وارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم تقاضای دفاع ----- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۱ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
۱۲ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۳ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات،...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۴ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ -----
۴ تصویب پروپوزال در گروه ----- ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۵ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک  توسط دانشجو ----- ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
۶ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
۷ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) و ارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم مجوز دفاع ----- ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۸ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۰ انجام اصلاحات نهایی پایان نامه و ارائه کلیه مستندات پژوهشی (مقالات، ...) به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۱۱ ثبت پایان نامه اصلاح شده در سامانه ثبت ایرانداک ----- ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی آخرین زمان (سمینار و پروژه کارشنای ارشد) آخرین زمان (پایان نامه)
۱ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
۲ تکمیل فرم تبدیل وضعیت شیوه تحصیلی و ارائه به مدیر پژوهش گروه ----- ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۳ تکمیل فرم انتخاب واحد (پروژه (۲۱۷)، سمینار (۲۱۰)، فرم انتخاب واحد پایان نامه) توسط دانشجو و ارائه به مدیر پژوهش گروه جهت درج در پرونده ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ -----
۴ تصویب پروپوزال ----- ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۵ ثبت پروپوزال تصویب شده در سامانه ایرانداک  توسط دانشجو ----- ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۶ ارسال فایل نهایی نگارش یافته (طبق تمپلیت دانشگاه) برای استاد راهنما ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
۷ انجام همانندجویی توسط دانشجو (پس از تایید نهایی فایل توسط استاد) و ارائه نتیجه به مدیر پژوهش گروه و تکمیل فرم مجوز دفاع ----- ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۸ برگزاری جلسه پیش دفاع در صورت تایید مدیر پژوهش گروه ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
۹ برگزاری جلسه دفاع نهایی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۰ ارائه مستندات پژوهشی (مقالات، ...)و انجام اصلاحات نهایی پایان نامه ----- ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

تقویم پژوهشی مختص دانشجویان می باشد.

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ توضیحات
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۶ تکمیل فرم انتخاب واحد پروژه (۲۱۷) یا فرم انتخاب واحد سمینار (۲۱۰)
توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده
۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار
توسط استاد
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۹ ارسال مستندات نهایی پژوهشی برای استاد راهنما و ایمیل Research ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید شد
۱۰ ارسال کتابچه و مستندات نهایی پژوهشی به ایمیل Research توسط استاد راهنما ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ پروژه و سمینار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید شد.
پایان نامه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تمدید شد.
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۲ تعیین داور و ارسال مستندات پژوهشی برای داور توسط گروه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۴ دفاع ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۱۶ ارسال فایل ارائه دفاع نهایی به ایمیل Research و اعلام نمره به
امور پژوهش توسط استاد راهنما
۱۳۹۸/۰۵/۳۰

مستندات پژوهشی: سمینار، پروژه و پایان نامه

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف نوع فعالیت آموزشی تاریخ
۱ تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲ ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۳ بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی (جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط
به رشته)
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴ ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵ نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار
خصوصی توسط استاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۶ تکمیل فرم ۲۰۴ توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۷ تشکیل کلاس در LMS به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
۸ پیشرفت گزارش کار ۴۰ درصد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۹ ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۰ ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به کارشناس گروه توسط استاد راهنما ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۱ پیش دفاع ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
۱۲ تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
۱۳ تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
۱۴ دفاع پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۱۵ ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره (مدیر گروه) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲