دکتر سعیده مصافی

رشته تحصیلی تحصیلی: روانشناسی سلامت
مسئولیت های قبلی: عضو شورای مرکزی خانه روانشناسان و مشاوران