موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان دکتر سعیده مصافی

رشته تحصیلی: روانشناسی سلامت مسئولیت های قبلی: معاون امور استانها در خانه روانشناسان و مشاوران