دانشجویان گرامی، در فهرست زیر دستورالعمل های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

 

کمیسیون بررسی موارد خاص (مشاهده)

ضوابط و مراحل انصراف از تحصیل و لغو آن (مشاهده)

مراحل فارغ التحصیلی (مشاهده)

صدور کارت دانشجویی المثنی (مشاهده)

راهنمای فرآیند درخواست معادل سازی بصورت الکترونیکی در ساما (مشاهده)