نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی های جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهار شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۸ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۱ حذف اضطراری کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۲ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ -----
۱۳ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۵ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳
انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش از طریق سامانه ساما (EMS)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ از طریق سامانه ساما (EMS)
۴ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
۷ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ از طریق سامانه ساما (EMS)
۸ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۹ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ -----
۱۱ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ الی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ از طریق سامانه ساما (EMS)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ الی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۲ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ -----
۱۳ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۴ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۵ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از طریق سامانه ساما (EMS)
۱۶ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ -----

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴
انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش ----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۵ انتخاب واحد با تاخیر دوره های قبل کارشناسی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۶ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ -----
۷ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
۸ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۹ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۱ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ -----
۱۲ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۳ پایان کلاسها کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ -----
۱۴ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۵ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۶ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۷ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد ورودی های جدید کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش غیر حضوری
(اینترنتی)
انتخاب واحد دوره های قبل کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ----
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۷ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ حضوری
۸ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ حضوری
۹ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ حضوری
۱۰ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ حضوری
۱۱ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ----
۱۲ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۳ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ----
۱۴ آزمون های پایانی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ حضوری
۱۵  ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۶ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۷ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ -----

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش ----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ حضوری
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -----
۱۲ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ -----
۱۳ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -----