نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴
انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش ----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ -----
۶ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
۷ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۸ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
۹ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ -----
۱۱ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۲ پایان کلاسها کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ -----
۱۳ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۴ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۵ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۶ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد ورودی های جدید کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش غیر حضوری
(اینترنتی)
انتخاب واحد دوره های قبل کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ----
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۷ درخواست معرفی به استاد توسط دانشجو کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ حضوری
۸ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ حضوری
۹ امتحانات میان ترم کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ حضوری
۱۰ امتحانات معرفی به استاد کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ حضوری
۱۱ ثبت نمرات معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ----
۱۲ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۳ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ----
۱۴ آزمون های پایانی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ الی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ حضوری
۱۵  ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۶ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۷ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ -----

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش ----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
تمدید انتخاب واحد (دوره های قبل)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ الی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ حضوری
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -----
۱۲ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ -----
۱۳ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -----

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ----
۲ انتخاب واحد کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۳ شروع کلاسها کلیه مقاطع سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۴ حذف و اضافه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ الی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۵ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ حضوری
۶ حذف اضطراری کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ الی پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۷ پایان کلاس ها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۸ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ الی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ حضوری
۹ پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ----
۱۰ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ -----
۱۱ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ الی جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ----

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
۱ شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ----
۲ ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۳ ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
۴ انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ غیر حضوری
(اینترنتی)
انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ الی جمعه ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ غیر حضوری
(اینترنتی)
۵ شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۶ حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ الی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۷ معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ حضوری
۸ حذف اضطراری کارشناسی دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ الی پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۹ پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ غیر حضوری
(اینترنتی)
۱۰ آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ حضوری
۱۱ ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ الی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ -----
۱۱ ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ الی جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ -----
۱۱ پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ -----