شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های مجازی سال ۱۳۹۷

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه
(نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال ۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های مجازی سال ۱۳۹۷

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
۱ گروه علوم انسانی ۴,۶۵۸,۰۰۰ ریال  ۲۸۱,۰۰۰ ریال ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۳۹۶,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال
۲ سایر گروه های آموزشی ۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال  ۲۸۱,۰۰۰ ریال ۳۹۶,۰۰۰ ریال  ۴۶۷,۰۰۰ ریال ۸۴۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۶۷,۰۰۰ ریال