روانشناسی علمی است که به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآیندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوق الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روشهای  تجربی، عقلی و حیاتی می پردازد.

هدف از دوره کارشناسی روانشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت شناسی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمند سازی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی، و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

اهداف جزیی رشته روانشناسی: اهداف جزیی این رشته به شرح زیر است:

• فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی روان شناسی در حوزه های مختلف بالینی،‌تجربی و تحولی و سلامت.
• آشنایی با نظریه ها و رویکردهای متفاوت در روان شنناسی و مقایسه آنها با یکدیگر
• آشنایی با رشته ها، گرایش ها و زمینه های مختلف علوم روان شناختی و حرفه ای مربوطه
• آشنایی با علوم مرتبط با روان شناسی
• آشنایی با فلسفه روانشناسی با نگاه انتقادی
• تعمق اعتقادات دینی و پرورش تفکر و مهارت های اندیشیدن بر اساس فرهنگ اسلامی و به کارگیری آنها در زندگی
 

تلفیق و تجمیع گرایش ها:

در این برنامه، دوره کارشناسی روانشناسی، بدون گرایش های موجود (بالینی، عمومی، صنعتی، سازمانی،‌کودکان استثنایی و مشاوره) ارائه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده که دانش آموخته گان در هر موقعیت شغلی که قرار بگیرد، بتواند از اطلاعات و مطالب ارائه شده در دوره، به خوبی بهره مند گردد و کارایی قابل قبولی داشته باشد.
 

فارغ التحصیلان این رشته دارای توانایی های زیر خواهند بود:

• پژوهش پیرامون موضوع های بنیادی روانشناسی در قالب ارائه طرح های پژوهشی که با نظارت متخصصان بالاتر صورت می گیرد .
• آموزش مفاهیمی همچون یادگیری. حافظه. شخصیت. انگیزش و هیجان. احساس و ادراک برای عموم مردم .
• اجرای برخی آزمون های روانشناختی با نظارت متخصصان مقاطع بالاتر روانشناسی .
• ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و در زمینه های روانشناسی و انجام پژوهش های عمومی و خصوصی.
 

فارغ التحصیلان روانشناسی می توانند در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:

روانشناسی عمومی (کارشناسی ارشد) ( آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی )
روانشناسی بالینی ( آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی )
کارشناسی ارشد ناپیوسته رفاه اجتماعی (آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی)
کلیه رشته های گروه علوم انسانی در تحصیلات تکمیلی
روانشناسی صنعتی و سازمانی ( تحصیلات تکمیلی)
روانشناسی بالینی ( آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی )
سنجش و اندازه گیری ( روانسنجی) ( آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی )
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
روانشناسی تربیتی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
آموزش بهداشت (آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی)