پرسشنامه های الکترونیکی

از آنجا که کلیه تقاضاها و درخواستهای آموزشی و یا اداری در این موسسه آموزش عالی بصورت الکترونیکی و از طریق تکمیل پرسشنامه های مربوطه انجام می پذیرد، ضروری است مراجعه کنندگان اعم اساتید محترم، دانشجویان و متقاضیان خدمات آموزشی پرسشنامه های مربوطه را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. بدیهی است در اولین فرصت درخواست ارسالی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

فرم ها

لطفا با توجه به درخواست خود، هریک از فرم های مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل به واحد مربوطه در دانشگاه ارائه نمایید.

کارآموزی

(شماره ۲۱۶-۲۱۲)

پایان نامه

(شماره ۲۲۱-۲۲۰ ,۲۰۹-۲۰۷ ,۲۰۴-۲۰۱ )