مهناز مرشدزاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا حسابداری، دانشجوی ACCA
مرتبه علمی: مربی
مسئولیت های قبلی: مدرس دانشگاه، مدیر حسابداری واحد تلفیق