دانشجویان گرامی در جدول زیر قالب نمونه (Template) نگارش پایان نامه جهت دانلود قرار گرفته است.

پایان نامه گزارش علمی پژوهش انجام شده است، از این رو بایستی در عین جامع بودن مختصر و مفید باشد. بنابراین تعداد صفحات مناسب نگارش پایان نامه ۱۴۰ الی ۱۸۰ صفحه می باشد.
همچنین با توجه به آنکه پروژه و سمینار کارشناسی ارشد به غیر از بخش نوآوری مشابه با پایان نامه است، تعداد صفحات مناسب این دو درس برای گروههای اموزشی به شرح زیر است:

پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۰ الی ۱۰۰ صفحه
سمینار کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر ۶۰ الی ۸۰ صفحه