دانشجوی گرامی، ضمن خوش آمد گویی و تبریک موفقیت شما در آزمون ورودی این موسسه، اکنون که به یاری خداوند متعال تحصیل در مقطع بالاتری را در این دانشگاه آغاز می کنید، لازم است در بدو امر از مقررات و آیین نامه های آموزشی و هم چنین ضوابط اختصاصی دوره های مذکور در این دانشگاه اطلاع حاصل نمایید.

بی شک، این آشنایی، در کنار تلاش و جدیت در امر تحصیل متضمن موفقیت هرچه بیشتر شما خواهد بود. لذا توصیه می شود با مطالعه دقیق گزیده مقررات آموزشی دوره های کارشناسی ارشد این موسسه و رعایت این مقررات زمینه تحصیل بهتر را فراهم نمایید. لازم به ذکر است که پس از ثبت نام در سامانه مدیریت آموزشی و شروع به تحصیل، تمامی تقاضاهای آموزشی شما صرفا از طریق سامانه تعاملی غیر همزمان موسوم به پیاتزا که به گروه آموزشی و دانشکده مربوطه به صورت خودکار ارسال می گردد، قابل پیگیری خواهد بود

کلیات آیین نامه دروه کارشناسی ارشد

ماده ۱- اهداف

هدف از تدوین آیین نامه دوره های کارشناسی ارشد به سه شیوه "آموزشی- پژوهشی"، "آموزشی" و "پژوهشی"، تقویت و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، ارتقای کیفیت، تنوع بخشی به شیوه های نوین ارایه آموزش(مخصوصاً آموزش مجازی)، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی،تقویت و ارتقای سطح کیفی و کمی این دوره ها و همسان سازی آن با برنامه های توسعه و دیگر اسناد راهبردی کشور است تا با بهره مندی از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشیم.

 

ماده ۲- تعاریف

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوره ای بالاتر از دوره کارشناسی است که بر اساس برنامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی می شود.
شیوه آموزشی – پژوهشی (با پایان نامه): دوره ای که محتوی برنامه آن مشتمل بر واحد های درسی و پایان نامه است.
شیوه آموزشی (بدون پایان نامه): دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
شیوه پژوهشی: دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن صرفاً در راستای پژوهش ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع و... استفاده شود و مشتمل بر

اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است.
سمینار: منظور تحقیق و تتبع نظری است.
پایان نامه: فعالیت پژوهشی – تحقیقاتی است که در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می گیرد.
شورا: منظور شورا و آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایرانیان است.
دانشگاه: منظور مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان است.

دوره کارشناسی ارشد به صورت مجازی و طبق ضوابط مربوطه قابل اجرا می باشد.

 

ماده ۳- شرایط ورود

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:
۱- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی مندرج در کتابچه سازمان سنجش کشور که هنگام ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
۲- داشتن گواهی پایان دوره کارشناسی یا بالاتر(مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) در رشته های مورد قبول آموزش دانشگاه
۳- موفقیت درآزمون ورودی دوره براساس شیوه نامه مصوب

تبصره ۱- مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره فاقد اعتبار می باشد.

 

ماده ۴- دروس جبرانی

چنانچه رشته کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.

تبصره ۱- حداکثر دروس جبرانی ۱۲ واحد می باشد که تا قبل از نیمسال اول تعیین و پس از تایید گروه آموزشی مربوطه باید به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه منعکس شود.لازم به ذکر است تمامی این مراحل از طریق سامانه مدیریت آموزش و یا فرم های مربوطه در تارنمای مؤسسه انجام می پذیرد.

تبصره ۲- گذراندن دروس جبرانی حداکثر تا قبل از پایان نیمسال دوم الزامی است.

تبصره ۳- به ازای حداقل ۸ واحد جبرانی و یا بیشتر، یک نیمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه می شود.

تبصره ۴- دروسی را که دانشجو قبلا در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس بر اساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد مجاز نیست، مگر به تشخیص گروه آموزشی و تنها برای دانشجویانی که در درس مربوطه نمره پایین را اخذ کرده باشند.

تبصره ۵- حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی ۱۲ از ۲۰ است. نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

 

ماده ۵- مشاور تحصیلی

مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته شدگان در این دوره، مشاور تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید. این مشاوره تنها از طریق فضای مجازی و مشخصاً تارنمای مؤسسه صورت می پذیرد.

 

ماده ۶- تعداد کل واحدها

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است. (به غیر از مدیریت کسب و کار ۴۸ واحد) که دانشجوی کارشناسی ارشد باید در هر نیمسال حداقل ۸ و حداکثر ۱۲ واحد درسی را اخذ نماید.

تبصره- دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

 

ماده ۷- حداقل نمره قبولی

حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

تبصره ۱- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسالهای بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند. اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره ۲- گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمی کند.

تبصره ۳- تسهیلات تبصره ۱ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

تبصره ۴- اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاری کمتر از ۱۲ باشد، می تواند با موافقت گروه آموزشی مربوطه، به جای آن درس درس دیگری را انتخاب نماید و نمره قبلی جزو معدل محسوب نخواهد شد.

 

ماده ۸- مشروطی

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

تبصره ۱- دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می گردد.

تبصره ۲- درصورتیکه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو کمتر از ۸ واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

تبصره ۳- دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط حداقل واحد معاف است. اما چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از ۱۴ باشد، مشروط تلقی می شود.


 

طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده ۹- طول دوره

طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده آموزشی و نیز پژوهشی را بر اساس مقررات مربوط با موفقیت به اتمام برساند.

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲سال است. درصورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه اخراج می شود.

تبصره ۱- در موارد خاص، شورای آموزشی موسسه می تواند حداکثر مدت مجاز تحصیل را تا یکسال افزایش دهد.

تبصره ۲- متناسب با میزان واحدهای جبرانی حداکثر به میزان یک نیمسال به سقف سنوات مجاز افزوده می شود.

 

ماده ۱۰- تحصیل همزمان

تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.

 

ماده ۱۱- مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با تایید گروه آموزشی حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره ۱- مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره ۲- درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی از طریق تکمیل فرمهای مربوطه در تارنمای موسسه، به آموزش دانشگاه تسلیم شود. موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که در ادامه تحصیل دانشجو بعد از آن با مشکل مواجه نشود.

تبصره ۳- درصورتیکه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه یک نیمسال ترک تحصیل نماید، از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره ۴- مادران شاغل به تحصیل، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.

 

ماده ۱۲- انصراف از تحصیل

دانشجو می تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در اینصورت باید درخواست درخواست خود را مبنی بر انصراف جهت اقدامات لازم شخصا و به صورت کتبی به آموزش دانشگاه تسلیم کند.

تبصره ۱- دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا یکماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. درغیر اینصورت نسبت به صدور گواهی انصراف از تحصیل اقدام خواهد شد.

تبصره ۲- دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. صدور هرگونه گواهی و تسلیم ریزنمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه است.

تبصره ۳- شهریه پرداختی دوره دانشجویی به هیچ عنوان به منصرفین از تحصیل یا کسانیکه از تحصیل محروم شده اند، مسترد نخواهد شد.


 

ارزشیابی

ماده ۱۳- حضور دانشجویان

حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

تبصره ۱- نحوه حضور دانشجویان در جلسات کلاس درس طبق شیوه نامه مصوب موسسه به صورت حضور ۵۰ درصد در کلاس آن لاین می باشد.

تبصره ۲- در صورت غیبت بیش از حد مجاز در کلاسها، با تایید استاد درس، دانشجو مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نخواهد بود.

 

ماده ۱۴- ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس استاد درس می باشد و بر اساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شود.

 

ماده ۱۵- امتحانات

امتحانات در دوره های یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری برگزار می گردد.

تبصره ۱- درخواست تجدید نظر در مورد نمرات نهایی هر یک از دروس باید حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از اعلام نمرات، توسط دانشجو در سامانه مدیریت آموزش ارائه شود. به درخواست ارائه شده پس از مهلت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است عدم تغییر نمره دانشجو پس از اتمام این مهلت، به منزله عدم وارد بودن اعتراض وی می باشد و نمره درس نهایی شده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

تبصره ۲- غیبت غیر موجه در امتحان پایان نیمسال هر درس موجب گرفتن نمره صفر در آن درس می شود.

تبصره ۳- درصورتیکه غیبت دانشجو در امتحان از نظر مقررات آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حدف می شود.

 

ماده ۱۶- حذف نیمسال

در شرایط خاص، حدف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.

 

ماده ۱۷- مهمانی

تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

 

ماده ۱۸- معرفی به استاد

طبق نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی چنانچه دانشجو حداکثر تا ۲ درس موفق به کسب نمره قبولی در نیمسالهای گذشته نشود، می تواند درس مورد نظر را به پیشنهاد گروه و تایید شورای آموزشی موسسه بصورت معرفی به استاد مجددا اخذ نماید.

تبصره- برای اخذ درس به شیوه معرفی به استاد نیازی به اخذ درس در انتخاب واحد نمی باشد و بایستی فرمهای مربوطه به معرفی به استاد تکمیل شود.

 

ماده ۱۹- معادل سازی

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبل طبق شیوه نامه مصوب موسسه امکانپذیر می باشد.

تبصره ۱- به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

 

ماده ۲۰- واحد سمینار و پایان نامه

پذیرفته شده به شیوه آموزش محور بنا به تشخیص گروه آموزشی خود موظف به گذراندن ۲ تا ۴ واحد درس سمینار می باشد. تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای دوره های آموزشی- پژوهشی ۴ تا ۶ واحد درسی مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی می باشد.

 

ماده ۲۱- شیوه آموزشی

در دوره های الکترونیکی پذیرش دانشجو به شیوه آموزش محور می باشد.

تبصره ۱- موسسه می تواند حداکثر تا ۳۰ درصد دانشجویان برتر خود را بر اساس عملکرد آموزشی آنان و به شرط گذراندن حداقل ۲ نیمسال تحصیلی در قالب شیوه آموزشی- پژوهشی بپذیرد.

تبصره ۲- شرایط اخد پایان نامه طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به شرح زیر است:

دانشجویانی که نیمی از تعداد کل واحدهای قابل اخذ را با معدل بالای ۱۷ گذرانده باشند، می‌توانند نسبت به تغییر وضعیت آموزشی محور به آموزشی پژوهشی اقدام نموده و امکان اخذ واحد پایان نامه را دارند.


 

پایان نامه

ماده ۲۲

تدوین پایان نامه (دوره پژوهشی) آخرین بخش دوره است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق بپردازد.

 

ماده ۲۳

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تایید شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایرانیان با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، در موارد استثنایی به تشخیص شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، پایان نامه می تواند با دو استاد راهنمای مشترک از داخل و خارج دانشگاه هدایت شود. داشتن مدرک دکتری برای استاد راهنمای خارج از دانشگاه ایرانیان الزامی است.

تبصره ۲- در موارد استثنایی و تشخیص شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتخاب استاد راهنمای بیرون دانشگاه بلامانع است.

 

ماده ۲۴

دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیل، موضوع پایان نامه خود را در این شیوه با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده با صدور احکام برای استاد راهنما و مشاور توسط معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

تبصره ۱- ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب قطعی طرح پژوهشی پایان نامه در شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط و صدور حکم استاد راهنما است.

 

ماده ۲۵

استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده (گروه) از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب و حکم او توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صادر می شود.

 

ماده ۲۶

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأتی، متشکل از استاد (یا استادان) راهنما، استاد مشاور (حسب مورد) و دو نفر از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج به عنوان استاد داور با معرفی شورای پژوهشی- تحصیلات تکمیلی دانشکده و نماینده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.

تبصره ۱- جلسه دفاع با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده رسمیت می یابد. حضور استاد راهنما و یکی از دو نفر اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج در جلسه ضروری است.

تبصره ۲- نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه دفاعیه شرکت می کند.

 

ماده ۲۷

پایان نامه توسط هیأت داوران ارزشیابی شده و بر حسب نمره هیأت داوران در ۵ درجه قرار می گیرد:
نمره از ۱۸ تا ۲۰ : عالی
نمره از ۱۶ تا ۱۷/۹۹ : بسیار خوب
نمره از ۱۴ تا ۱۵/۹۹: خوب
نمره از ۱۲ تا ۱۳/۹۹: قابل قبول
نمره از۱۲ کمتر: غیر قابل قبول.

 

ماده ۲۸

دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمان دفاع موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال (های) بعد نیز ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

 

ماده ۲۹

در صورتی که پایان نامه، از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.

تبصره ۱- اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسویه حساب بلامانع است.


 

سایر مقررات

ماده ۳۰- پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در دوره مجازی در چارچوب سیاست ها و مقررات آموزشی ذیربط توسط دانشگاه و بر اساس "شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره های مجازی دانشگاه ایرانیان" صورت می گیرد. شرایط و ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های مجازی بر اساس شاخص های علمی، منابع آموزشی ذیربط و امکانات زیربنایی و فنی دانشگاه امکان پذیر است.

 

ماده ۳۱- ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی

اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه داوطلبـان دوره های مجـازی همزمان از طریق سامانه مدیریت آموزش در تارنمای مؤسسه انجـام می شود.

 

ماده ۳۲- صدور مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های مجازی همانند دوره های حضوری توسط دانشگاه صادر می شود. عنوان مؤسسه آموزش عالی ایرانیان بیانگر اعتبار مدرک و ذکر دوره مجازی بیانگر شیوه آموزشی و نوع ارائه رشته است. عنوان و مقطع هر رشته مجازی دقیقاً منطبق با عنوان همان رشته در دوره های حضوری ولی با قید عبارت آموزشهای الکترونیکی "دوره مجازی" در متن دانشنامه فارغ التحصیلی است.

 

ماده ۳۳- حقوق مادی و معنوی دروس

تمامی حقوق مادی و معنوی دروس الکترونیکی که در دوره های مجازی تدوین و تولید می گردند به دانشگاه ایرانیان تعلق دارد. هرگونه استفاده از این دروس به هر شکلی و در هر قالبی صرفاً در چارچوب عقد قرارداد مربوط با دانشگاه ایرانیان امکان پذیر است. میزان سهم معنوی و مادی عضو تدوین کننده درس الکترونیکی و فرد استفاده کننده مطابق مقررات مرکز مالکیت فکری و دفتر حقوقی دانشگاه ایرانیان می باشد.

 

ماده ۳۴

در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده و آنجا که آئین نامه ساکت است تفسیر و رفع ابهام احتمالی آن بر عهده شورای آموزش و تحصیلات تکمیی دانشگاه می باشد.