مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۸۱۵۷ معصومه اکرمی نسب شنبه - ۱۷:۰۰
۲ تئوری اطلاعات و کدینگ ۳۰۸۱۵۶ نجمه فرجی پور یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ مبانی رایانش امن ۳۰۸۲۰۵ سامان شجاع یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ سیستم های عامل ۳۰۸۲۰۳ حسین رشادتجو دوشنبه - ۱۷:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۹۰۵۰ معصومه اکرمی نسب شنبه - ۱۷:۰۰
۲ انتقال داده ها ۳۰۹۲۰۳ حسین رشادتجو شنبه - ۱۹:۰۰
۳ معماری کامپیوتر ۳۰۹۲۰۲ حمیدرضا بوالحسنی پنج شنبه - ۱۹:۰۰
۴ سیستم های توزیع شده ۳۰۹۰۵۲ الهام فراهانی جمعه - ۰۹:۰۰

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ۳۰۴۱۵۴ معصومه اکرمی نسب شنبه - ۱۷:۰۰
۲ مهندسی نرم افزار (هم گروه: تحلیل و طراحی سیستم ها ۴۰۱۱۰۰) ۳۰۴۲۰۲ عباس آبادی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۳ طراحی الگوریتم ها ۳۰۴۲۰۴ ابوالفضل یوسفی راد سه شنبه - ۱۷:۰۰
۴ سیستم های عامل پیشرفته (هم گروه: سیستم های توزیع شده ۳۰۹۰۵۲) ۳۰۴۰۵۲ الهام فراهانی جمعه - ۰۹:۰۰

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی (مهندسی مالی)

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی (۱ و ۲) (همگروه مالی (۱) - ۴۰۳۰۱۶) ۳۰۵۲۰۴ امیر شریف فر شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (همگروه اصول حسابداری (۱) - ۶۰۴۲۰۶) ۳۰۵۲۰۳ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ مدیریت سرمایه گذاری (همگروه مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته - ۳۰۷۰۰۴) ۳۰۵۱۱۵ فرشته شهبازین یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اصول مهندسی مالی (همگروه مهندسی مالی و مدیریت ریسک - ۳۰۷۰۰۵) ۳۰۵۱۰۱ میرسجاد مسجد موسوی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ آمار مهندسی (همگروه تحلیل آماری - ۳۰۷۲۰۰) ۳۰۵۲۰۱ خسرو مرادیان هفت چشمه سه شنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت بازاریابی ۳۰۳۰۵۵ ابراهیم زارع پور یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ نظریه های سازمان و مدیریت ۳۰۳۰۶۰ شهلا برجعلی لو یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ اصول اقتصاد ۳۰۳۰۵۲ مجتبی حسین‌زاده سه شنبه - ۱۷:۰۰
۴ اخلاق و احکام کسب و کار ۳۰۳۰۵۱ حجت عزیزلو سه شنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۳۱۰۰۰۱ شهلا برجعلی لو یکشنبه - ۱۹:۰۰
۲ مدیریت رفتار مصرف کننده ۳۱۰۰۵۳ علیرضا مهنام سه شنبه - ۱۷:۰۰
۳ بازاریابی صنعتی و خدمات ۳۱۰۱۰۲ لیلا آقا کثیری سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ زبان تخصصی ۳۱۰۲۰۰ محمدمحسن اشرف‌ پور چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۴ تحلیل آماری ۳۱۰۰۰۲ حیدر چوپانی چهارشنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت بازاریابی در ورزش (هم گروه: مدیریت بازاریابی ۳۰۳۰۵۵) ۳۱۲۱۰۴ ابراهیم زارع پور یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ نظریه های سازمان و مدیریت (هم گروه: نظریه های سازمان و مدیریت ۳۰۳۰۶۰) ۳۱۲۱۰۶ شهلا برجعلی لو یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ مدیریت رفتار سازمانی (هم گروه: مدیریت رفتار سازمانی ۳۰۳۰۵۶) ۳۱۲۱۵۵ علیرضا یوزباشی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۴ کاربرد رایانه در ورزش ۳۱۲۲۰۱ نرجس زنگنه نژاد سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ اصول و مبانی مدیریت ۳۱۲۰۰۳ شیما شعله کار چهارشنبه - ۱۹:۰۰

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ تئوری حسابداری (۱) ۳۱۳۱۰۰ مجید کلانتری شنبه - ۱۹:۰۰
۲ متون تخصصی به زبان انگلیسی ۳۱۳۱۵۴ الهه کمالی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۳ روش تحقیق پیشرفته ۳۱۳۱۵۵ علیرضا یوزباشی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ حسابداری میانه (۱) ۳۱۳۲۰۲ محمدعلی نبی زاده دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ حسابداری پیشرفته (۲) ۳۱۳۲۰۰ محمد علی صادقی یکشنبه - ۱۷:۰۰

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ مدیریت مالی (۱ و ۲) (همگروه مالی (۱) - ۴۰۳۰۱۶) ۳۰۷۲۰۵ امیر شریف فر شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (همگروه اصول حسابداری (۱) - ۴۰۳۱۰۰) ۳۰۷۲۰۴ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ۳۰۷۰۰۴ فرشته شهبازین یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۳۰۷۰۰۵ میرسجاد مسجد موسوی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ بازارها و نهادهای مالی ۳۰۷۰۰۳ میر سجاد مسجد موسوی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ تحلیل آماری ۳۰۷۲۰۰ خسرو مرادیان سه شنبه - ۱۹:۰۰

حقوق خصوصی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ آیین دادرسی پیشرفته ۳۰۶۲۱۰ مریم دادخواه شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول فقه ۳۰۶۱۰۳ احمد اعتماد شیخ الاسلامی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ متون حقوقی به زبان خارجی ۳۰۶۱۰۷ نیلوفر مقدمی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۴ حقوق بین الملل خصوصی ۳۰۶۱۰۵ عبدالحمید مرتضوی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۵ حقوق مدنی پیشرفته ۳۰۶۲۰۳ فاطمه سادات حسینی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۶ آیات الاحکام ۳۰۶۱۱۴ احمد اعتماد شیخ الاسلامی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۷ حقوق تجارت پیشرفته ۳۰۶۲۰۹ زهرا دهقان سه شنبه - ۱۷:۰۰

حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ جرم شناسی ۳۱۱۱۰۷ مهرداد رایجیان یکشنبه - ۱۷:۰۰
۲ حقوق جزای عمومی پیشرفته ۳۱۱۲۰۰ محمد پیرورام یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ مسئولیت مدنی ۳۱۱۱۵۹ مریم اعتماد شیخ الاسلامی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۴ متون حقوقی به زبان خارجی ۳۱۱۱۰۰ نیلوفر مقدمی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۵ حقوق جزای اختصاصی (۱) ۳۱۱۱۰۳ احسان بابایی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری پیشرفته ۳۱۱۲۰۱ پریما طاهری شاد جمعه - ۱۹:۰۰