مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ زبان تخصصی نرم افزار ۶۰۱۰۵۲ یوسف عرب یزدی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۲ معادلات دیفرانسیل ۶۰۱۰۰۳ داوود فرازمنش یکشنبه - ۲۱:۰۰
۳ سیستم های عامل شبکه ۶۰۱۱۰۷ نسرین کناری دوشنبه - ۱۷:۰۰
۴ اندیشه اسلامی (۲) - نبوت و امامت ۹۹۵۰۰۲ مریم شکیبامنش دوشنبه - ۲۱:۰۰
۵ زبان ماشین و اسمبلی (هم گروه: ریز پردازنده و زبان اسمبلی ۴۰۱۰۶۶) ۶۰۱۰۵۱ نجمه فرجی پور سه شنبه - ۱۵:۰۰
۶ آمار و احتمال مهندسی ۶۰۱۰۰۱ روزبه صدرایی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۷ کارگاه سیستم عامل شبکه ۶۰۱۱۰۸ نسرین کناری پنجشنبه - ۱۳:۰۰
۸ مهندسی اینترنت ۶۰۱۱۰۳ علیرضا جمیری جمعه - ۱۷:۰۰

مدیریت صنعتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ تحقیق در عملیات (۲) ۶۰۲۲۰۳ سیده فاطمه میریزدی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (هم گروه: اصول حسابداری (۱ و ۲) - ۶۰۴۲۰۶) ۶۰۲۲۰۷ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) (هم گروه: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ۴۰۲۰۰۲) ۶۰۲۲۰۲ مریم جماعتی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اندیشه اسلامی (۲) (نبوت و امامت) ۹۹۵۰۰۲ مریم شکیبا منش دوشنبه - ۲۱:۰۰
۵ سیستم های اطلاعاتی مدیریت (همگروه : سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۴۰۲۱۰۹) ۶۰۲۰۰۳ امین اله میرشفیعی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۶ مدیریت منابع انسانی (هم گروه میریت منابع انسانی۴۰۲۰۵۲) ۶۰۲۰۵۱ شیما شعله کار چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۷ اقتصاد خرد (هم گروه : اقتصاد خرد۴۰۲۰۰۳) ۶۰۲۲۰۰ مجتبی حسین‌زاده چهارشنبه - ۱۹:۰۰

حقوق قضایی – علوم ثبتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ کلیات حقوق جزا ۶۰۳۲۰۴ مارال عباسی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ متون فقه (۳) ۶۰۳۰۵۴ حسین عاملی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ حقوق جزای عمومی (۳) ۶۰۳۰۰۲ مارال عباسی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۴ حقوق مدنی (۵) - (هم گروه: حقوق مدنی (۵) -حقوق خانواده ۴۰۴۱۳۳) ۶۰۳۰۵۱ مریم مهاجری چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۵ حقوق اداری (۲) - (هم گروه: حقوق اداری (۲) ۴۰۴۱۲۵) ۶۰۳۰۰۶ زهرا محسن پور چهارشنبه - ۲۱:۰۰
۶ حقوق اساسی (۲) - (هم گروه: حقوق اساسی (۲) ۴۰۴۱۱۷) ۶۰۳۰۰۵ مصطفی پنداشته پور پنجشنبه - ۱۹:۰۰
۷ حقوق تجارت (۳) ۶۰۳۰۵۶ امین طاهرخانی پنجشنبه - ۲۱:۰۰
۸ حقوق مدنی مقدماتی ۶۰۳۲۰۰ فرزانه اکرمی (هفته زوج) جمعه - ۱۵:۰۰
۹ حقوق مدنی پیشرفته ۶۰۳۲۰۱ فرزانه اکرمی (هفته فرد) جمعه - ۱۵:۰۰

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ کاربرد رایانه در حسابداری (مختص غیر مرتبطین) ۶۰۴۲۰۵ استاد وحید محمدرضایی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱و۲) (مختص غیر مرتبطین) ۶۰۴۲۰۶ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ ریاضی کاربردی (همگروه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ۴۰۲۰۰۲) ۶۰۴۰۰۳ مریم جماعتی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ حسابداری میانه (مختص مرتبطین) (همگروه حسابداری میانه (۱) - ۴۰۳۱۰۲) ۶۰۴۱۰۰ محمدعلی نبی زاده دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ برنامه ریزی و توسعه ۶۰۴۰۰۱ استاد حسن توکلیان سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ زبان تخصصی (۲) ۶۰۴۱۰۸ الهه کمالی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۷ آمار و احتمالات (همگروه آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۲) - ۴۰۲۰۰۸) ۶۰۴۰۰۲ استاد فاطمه میریزدی چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۸ مالیه عمومی (همگروه مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت - ۴۰۳۰۱۱) ۶۰۴۰۵۷ دکتر مجتبی حسین زاده پنجشنبه - ۱۵:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کاردانی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی،کسب و کار) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.