مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اندیشه اسلامی (۲) - نبوت و امامت ۹۹۵۰۰۲ انسیه ذوقی شنبه - ۲۱:۰۰
۲ کارگاه سیستم عامل ۶۵۰۱۰۸ نسرین کناری یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ زبان تخصصی ۶۵۰۱۱۶ فرامرز رسولی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ معادلات دیفرانسیل ۶۵۰۰۰۳ داوود فرازمنش یکشنبه - ۲۱:۰۰
۵ نصب و راه اندازی شبکه ۶۵۰۱۰۹ بهروز پدرامی پور دوشنبه - ۲۱:۰۰
۶ آمار و احتمالات ۶۵۰۰۰۱ روزبه صدرایی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۷ برنامه نویسی موبایل ۶۵۰۲۰۰ زهرا براتی سه شنبه - ۲۱:۰۰
۸ آزمایشگاه پایگاه داده (۲) ۶۵۰۱۱۳ علی احسانی چهارشنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت صنعتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ تحقیق در عملیات (۲) ۶۰۲۲۰۳ علیرضا نیک مرام شنبه - ۱۷:۰۰
۲ اصول حسابداری (۱ و ۲) (هم گروه: اصول حسابداری (۱ و ۲) - ۶۰۴۲۰۶) ۶۰۲۲۰۷ زهرا دشتی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ اندیشه اسلامی (۲) - نبوت و امامت ۹۹۵۰۰۲ انسیه ذوقی شنبه - ۲۱:۰۰
۴ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) (هم گروه: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ۴۰۲۰۰۲) ۶۰۲۲۰۲ مریم جماعتی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۵ سیستم های اطلاعاتی در مدیریت (هم گروه: سیستم های اطلاعاتی در مدیریت - ۴۰۲۱۰۹) ۶۰۲۰۰۳ عادل نیستانی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۶ مدیریت منابع انسانی (هم گروه: مدیریت منابع انسانی - ۴۰۲۰۵۲) ۶۰۲۰۵۱ شیما شعله کار چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۷ اقتصاد خرد ( هم گروه: اقتصاد خرد- ۴۰۲۰۰۳) ۶۰۲۲۰۰ طاهره نورسته چهارشنبه - ۱۹:۰۰

حقوق-حقوق ثبتی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق اساسی (۲) ۶۰۵۰۰۳ سعید برخورداری شنبه - ۱۷:۰۰
۲ حقوق اداری (۲) ۶۰۵۰۵۰ پیام ایرانی شنبه - ۱۹:۰۰
۳ متون فقه (۳) - میراث ۶۰۵۰۰۱ حسین عاملی یکشنبه - ۱۵:۰۰
۴ حقوق تجارت (۳) - اسناد تجاری ۶۰۵۱۰۶ مرتضی سیمایی صراف یکشنبه - ۱۷:۰۰
۵ کاربینی (بازدید) ۶۰۵۴۰۰ محمدرضا پنداشته پور سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ حقوق مدنی (۵) - حقوق خانواده ۶۰۵۰۵۷ مریم مهاجری سه شنبه - ۲۱:۰۰
۷ کلیات حقوق جزا ۶۰۵۲۰۴ مارال عباسی پنجشنبه - ۱۹:۰۰
۸ حقوق مدنی پیشرفته ۶۰۵۲۰۱ فرزانه اکرمی جمعه - ۱۵:۰۰

حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۶۰۴۱۱۸ مهشید شاهچرا شنبه - ۱۷:۰۰
۲ مدیریت کسب و کار ۶۰۴۴۵۰ الهام کریمی اصل شنبه - ۱۹:۰۰
۳ مالی (۲) (مختص مرتبطین) ۶۰۴۱۲۱ فرشته شهبازین یکشنبه - ۱۷:۰۰
۴ بهایابی (۱) (مختص غیر مرتبطین) ۶۰۴۲۱۱ جعفر شیخیان عزیزی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۵ اقتصاد کلان ۶۰۴۱۱۰ ندا سمیعی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۶ حسابداری مالی پیشرفته (۱) (مختص مرتبطین) (همگروه با حسابداری پیشرفته۱ - کد ۴۰۳۱۰۷) ۶۰۴۱۱۲ محمدعلی صادقی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۷ حسابداری مالی (۱) (مختص غیر مرتبطین) (همگروه حسابداری میانه ۱ - کد ۴۰۳۱۰۲) ۶۰۴۲۱۲ مریم سادات حسینی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۸ بازار پول و سرمایه (همگروه با بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی - کد ۴۰۳۰۱۰) ۶۰۴۱۲۳ وحید زندیه چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۹ آمار و احتمالات (همگروه با آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت۲ - کد ۴۰۲۰۰۸ ۶۰۴۰۰۲ فاطمه میر یزدی چهارشنبه - ۱۹:۰۰

توجه: دانشجویانی که در مقطع کاردانی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی، کسب و کار) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب می شوند.