رشته مهندسی کامپیوتر

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ ریاضی عمومی (۱) ۴۰۱۰۰۱ فاطمه ثابتی فرد شنبه - ۱۵:۰۰
۲ زبان انگلیسی ۹۹۵۰۱۸ فرامرز رسولی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۴۰۱۰۵۱ بهروز پدرامی پور یکشنبه - ۱۹:۰۰
۴ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۹۹۵۰۰۶ مهدی آخوندی یکشنبه - ۲۱:۰۰
۵ فیزیک (۱) ۴۰۱۰۰۳ مریم جماعتی سه شنبه - ۱۷:۰۰
۶ زبان فارسی ۹۹۵۰۱۷ عاطفه طهماسبی چهارشنبه - ۲۱:۰۰

رشته مدیریت بازرگانی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) ۴۰۲۰۰۵ صلاح الدین قادری شنبه - ۱۹:۰۰
۲ زبان انگلیسی ۹۹۵۰۱۸ فرامرز رسولی یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ ریاضیات پایه ۴۰۲۰۰۱ مهدیه آقاجانی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۴ مبانی سازمان و مدیریت ۴۰۲۰۵۰ سکینه پژوهی پنجشنبه - ۱۱:۰۰
۵ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۴۰۲۰۱۰ مهدی عزیزلو پنجشنبه - ۱۳:۰۰
۶ اندیشه اسلامی (۱)- مبدا و معاد ۹۹۵۰۰۱ مریم شکیبامنش پنجشنبه - ۲۱:۰۰

رشته حقوق

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق اساسی (۱) ۴۰۴۰۰۳ سعید برخورداری شنبه - ۱۹:۰۰
۲ اخلاق حقوق و قضا ۴۰۴۱۵۵ احسان بابایی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۳ کلیات حقوق جزا ۴۰۴۰۱۰ احسان بابایی دوشنبه ساعت ۱۷:۰۰ (هفته فرد)
۴ مقدمه علم حقوق ۴۰۴۰۰۱ زهرا طلیعه علیا دوشنبه - ۱۹:۰۰
۵ حقوق رسانه ۴۰۴۱۶۲ سیدحسن خلخالی دوشنبه - ۲۱:۰۰
۶ حقوق مدنی (۱)- اشخاص و حمایت از محجورین ۴۰۴۰۰۸ فاطمه سادات حسینی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۷ حقوق بین الملل عمومی (۱) ۴۰۴۰۰۲ الناز نساری سه شنبه - ۲۱:۰۰
۸ اصول فقه (۱) ۴۰۴۰۰۶ سمیرا احمدیان مقدم چهارشنبه - ۱۷:۰۰
۹ حقوق تجارت (۱)-تجار و اعمال تجاری ۴۰۴۰۰۷ پویا یزدان پرست چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۱۰ حقوق فضای مجازی ۴۰۴۱۷۳ سجاد نعیم وفا پنجشنبه - ۲۱:۰۰

رشته حسابداری

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) ۴۰۳۱۰۰ صلاح الدین قادری شنبه - ۱۹:۰۰
۲ ریاضی پیش ۴۰۳۲۰۰ سارا رضوان جو یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ زبان انگلیسی پیش ۴۰۳۲۰۱ فاطمه آهنگران یکشنبه - ۲۱:۰۰
۴ رفتار سازمانی (همگروه مدیریت رفتار سازمانی - ۴۰۲۰۵۱) ۴۰۳۰۱۳ سکینه پژوهی سه شنبه - ۱۹:۰۰
۵ اقتصاد خرد ۴۰۳۰۰۷ مصطفی سمیعی نسب چهارشنبه - ۱۹:۰۰
۶ حقوق تجارت ۴۰۳۰۱۵ محمدرسول ایزدی پنجشنبه - ۱۹:۰۰

مدیریت مالی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱) ۴۰۶۰۰۴ صلاح الدین قادری شنبه - ۱۹:۰۰
۲ ریاضی پیش ۴۰۶۲۰۰ سارا رضوان جو یکشنبه - ۱۷:۰۰
۳ زبان پیش ۴۰۶۲۰۱ فاطمه آهنگران یکشنبه - ۲۱:۰۰
۴ روانشناسی کار ۴۰۶۰۰۱ حسینی دارینی دوشنبه - ۱۷:۰۰
۵ کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (همگروه با کاربرد کامپیوتر در مدیریت - کد ۴۰۲۰۱۱) ۴۰۶۰۱۱ میر شفیعی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۶ مبانی سازمان و مدیریت ۴۰۶۰۵۰ سکینه پژوهی پنجشنبه - ۱۱:۰۰

رشته روانشناسی

ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ دانش خانواده و جمعیت ۹۹۵۰۲۱ فاطمه حسینی شنبه - ۱۷:۰۰
۲ مباحث اساسی در روانشناسی (۱) ۴۰۵۰۰۱ ژینوس امراللهی فر شنبه - ۱۹:۰۰
۳ زبان انگلیسی پیش ۴۰۵۲۰۱ فاطمه آهنگران شنبه - ۲۱:۰۰
۴ مبانی جامعه شناسی ۴۰۵۰۰۴ هایده هجرانی یکشنبه - ۱۹:۰۰
۵ آمار مقدماتی پیش ۴۰۵۲۰۰ روزبه صدرایی دوشنبه - ۱۹:۰۰
۶ مبانی راهنمایی و مشاوره ۴۰۵۰۳۳ مصطفی حیدری سه شنبه - ۱۷:۰۰
۷ فیزیولوژی اعصاب و غدد ۴۰۵۰۰۹ سحر ملکی سعد آبادی سه شنبه - ۱۹:۰۰