رشته مهندسی کامپیوتر
ردیف نام درس کد درس گروه نام استاد روز و ساعت
۱ زبان انگلیسی ۴ استاد فرامرز رسولی یکشنبه – ۱۷:۰۰
۲ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲ استاد مهدی آخوندی یکشنبه – ۲۱:۰۰
۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱ استاد بهروز پدرامی پور سه شنبه – ۱۹:۰۰
۴ فیزیک (۱) ۱ دکتر مریم جماعتی سه شنبه – ۱۷:۰۰
۵ ریاضی عمومی (۱) ۱ استاد سید احمد سادات حسینی چهارشنبه – ۱۷:۰۰
۶ زبان فارسی ۳ استاد عاطفه طهماسبی چهارشنبه – ۲۱:۰۰

 

رشته مدیریت بازرگانی
ردیف نام درس کد درس گروه نام استاد روز و ساعت
۱ اصول حسابداری (۱)  ۲ سمیه مشایخ شنبه- ۱۹:۰۰
۲ زبان انگلیسی ۴ فرامرز رسولی یکشنبه- ۱۷:۰۰
۳ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۱ مریم زرندی دوشنبه- ۱۹:۰۰
۴ مبانی سازمان و مدیریت ۱ سکینه پژوهی چهارشنبه- ۱۹:۰۰
۵ ریاضیات پایه ۱ راضیه دلپسند پنجشنبه- ۱۷:۰۰
۶ اندیشه اسلامی (۱)- مبدا و معاد ۳ مریم شکیبامنش پنجشنبه- ۲۱:۰۰

 

رشته حقوق
ردیف نام درس کد درس گروه نام استاد روز و ساعت
۱ حقوق اساسی (۱) استاد جناب آقای سعید برخورداری شنبه ساعت:  ۱۷:۰۰
۲ حقوق مدنی (۱)- اشخاص و حمایت از محجورین جناب آقای فرشاد فرازمند شنبه ساعت:    ۱۹:۰۰   
۳ اخلاق حقوق و قضا جناب آقای دکتر احسان بابایی یکشنبه ساعت:  ۱۹:۰۰   
۴ حقوق تجارت (۱)-تجار و اعمال تجاری جناب آقای مهدی سجادی کیا دوشنبه ساعت: ۱۷:۰۰ 
۵ منطق حقوق جناب آقای دکتر احسان بابایی دوشنبه ساعت:  ۱۹:۰۰ 
۶ کلیات حقوق جزا استاد جناب آقای مهدی مدیحی دوشنبه  ساعت ۲۱:۰۰
۷ حقوق بین الملل عمومی (۱) سرکار خانم دکتر الناز نساری سه شنبه ساعت: ۱۷:۰۰
۸ تاریخ حقوق جناب آقای دکتر احسان بابایی سه شنبه ساعت: ۱۹:۰۰
۹ اصول فقه (۱) سرکار خانم دکتر سمیرا احمدیان مقدم چهارشنبه ساعت: ۱۷:۰۰
۱۰ مقدمه علم حقوق جناب آقای دکتر محمدرضا پنداشته پور چهارشنبه ساعت: ۱۹:۰۰

 

رشته حسابداری
ردیف نام درس کد درس گروه نام استاد روز و ساعت
۱ ریاضی پیش  …. استاد سارا رضوان جو یکشنبه ۱۷ الی ۱۹
۲ زبان انگلیسی پیش …. استاد فاطمه آهنگران یکشنبه ۲۱ الی ۲۳
۳ رفتار سازمانی (همگروه: مدیریت رفتار سازمانی  –  ۴۰۲۰۵۱) …. دکتر محدثه ضیاء ناصرانی دوشنبه ۱۷ الی ۱۹
۴ اقتصاد خرد …. دکتر سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد چهارشنبه ۱۹ الی ۲۱
۵ اصول حسابداری (۱)  ۱ دکتر صلاح الدین قادری شنبه ۱۹ الی ۲۱
۶ حقوق تجارت  …. استاد محمدرسول ایزدی پنجشنبه ۱۹ الی ۲۱

 

مدیریت مالی
ردیف نام درس کد درس گروه نام استاد روز و ساعت
۱ ریاضی پیش (همگروه با ریاضی پیش – ۴۰۳۲۰۰) …. استاد سارا رضوان جو یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
۲ زبان پیش (همگروه با زبان انگلیسی پیش – ۴۰۳۲۰۱) …. استاد فاطمه آهنگران یکشنبه ساعت ۲۱ الی ۲۳
۳ اصول حسابداری (۱) (همگروه با اصول حسابداری ۱ – ۴۰۳۱۰۰)  ۱ دکتر صلاح الدین قادری شنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱
۴ مبانی سازمان و مدیریت ( همگروه با مبانی سازمان و مدیریت – ۴۰۲۰۵۰) …. استاد سکینه پژوهی چهارشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱
۵ روانشناسی کار …. استاد الهام السادات میرحسینی محمدی دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
۶ کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  …. استاد سید امین اله میرشفیعی شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

رشته روانشناسی
ردیف نام درس کد درس نام استاد روز و ساعت
۱ دانش خانواده و جمعیت استاد ناهید دیناروند پنجشنبه – ۱۹:۰۰
۲ مباحث اساسی در روانشناسی (۱) دکتر ژینوس امراللهی فر شنبه – ۱۹:۰۰
۳ زبان انگلیسی پیش استاد فاطمه آهنگران شنبه – ۲۱:۰۰
۴ مبانی جامعه شناسی دکتر هایده هجرانی یکشنبه – ۱۹:۰۰
۵ مبانی راهنمایی و مشاوره استاد نیکو قاضی نژاد پنجشنبه – ۱۵:۰۰
۶ فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر افشین طیبی سه شنبه – ۱۹:۰۰
۷ تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد الهام شیر محمدی سه شنبه – ۲۱:۰۰
۸ آمار مقدماتی پیش دکتر مریم نصیر دهقان چهارشنبه – ۱۹:۰۰