موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

نام: بیژن
نام خانوادگی: عرب یزدی
مدرک تحصیلی: دکترا الکترونیک – کامپیوتر
مرتبه علمی: دانشیار
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه، رییس دانشکده، رییس مرکز تحقیقات فضایی