مقدمه

دانشجویان پذیرفته شده در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان در صورتی که در بازه های زمانی قبل از ورود به این موسسه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دیگری مشغول به تحصیل بوده اند (اعم از دانش آموخته - دانشجوی انصرافی و اخراجی ) می‌توانند در هنگام ثبت نام در این دانشگاه وفق مقررات این آیین نامه تقاضای تطبیق و معادل سازی دروس گذرانده قبلی خود را بنمایند.

در اجرای ماده مصوب شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ و تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ این آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗوﺳط ﺷورای آﻣوزﺷﯽ ﻣوسسه آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ الکترونیکی اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺻوﯾب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﺎده۱: ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر، واژه ﻫﺎی زﻳﺮ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود:

وزارت: ﻣﻨﻈﻮر وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه: ﻣﻨﻈﻮر مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان اﺳﺖ.

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ: ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ﺷﻮرا: ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ۱۳۰واﺣﺪ درﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ: ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ ۲۸ ﺗﺎ ۳۲ واﺣﺪ درﺳﻲ اﺳﺖ.

ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ: ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮد ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﻲ ﻣﺼﻮب، ﻣﺪرک دﻛﺘﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ: ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮ: ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻦ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ.

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ: ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻦ، ﮔﻮاﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺼﺮاف ﺗﺤﺼﻴﻞ: ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻛﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﻲ: داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ وزارت از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

واﺣﺪ درﺳﻲ: ﻣﻘﺪار ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻴﺮی داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎدل آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺒﺪا: ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی موسسات آموزش عالی قبلا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ: ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در حال حاضر در آن پذیرفته شده و یا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴر رﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن را دارد.

ﺗﻄﺒﻴﻖ: روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮش درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻼ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن درس از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دروس رﺷﺘﻪ ای ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی: روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮش درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻼ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن درس از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دروس رﺷﺘﻪ ای ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ آن درس ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دروس رﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻴﺶ از ۸۰ درﺻﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ دارد.

 

ﻣﺎده۲: ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ مربوطه و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳت:

اﻟﻒ) ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﮔﺬراﻧﺪه شده توسط داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ مربوطه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎده۳: ﺗﻄﺒﻴﻖ شیوه و دوره های آموزشی:

- تطبیق واحد و معادل سازی از همه شیوه های حضوری – غیرحضوری و الکترونیکی قبلی به این موسسه امکانپذیر است.
- تطبیق واحد و معادل سازی از همه دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس دانشگاهی و الکترونیکی قبلی به این موسسه امکانپذیر است.

ماده ۴: ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی از دروس ﺑﺎ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ دروس ﺑﺎ واﺣﺪ درﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۵: ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮاﻓﻲ و اﺧﺮاﺟﻲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده ۶: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۴۹ درﺻﺪ واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

تبصره ۱- ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۱۲ ﺗﺎ ۲۰ واﺣﺪ از دروس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل از ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

تبصره ۲- ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۸ تا ۱۴ واﺣﺪ از دروس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل از ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ماده ۷: دروس پروژه، کارورزی یا کارآموزی، سمینار، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا قابل تطبیق و معادل سازی نیستند.

ﻣﺎده ۸: نمرات دروس گذرانده شده داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮاﻓﻲ و اﺧﺮاﺟﻲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح جداول زیر قابل تطبیق و معادل سازی است:

 

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (دانشگاه مبدا) ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه دروس ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘﺎیه
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
کارشناسی ۱۲ ۱۲

 

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (دانشگاه مبدا) ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه دروس اﺻﻠﯽ و تخصصی
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
کارشناسی ۱۲ ۱۴
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ۱۴ ۱۶
دکتری ۱۶ پذیرفته نمی شود

ماده ۹: دروس گذرانده شده در مقطع کاردانی و کارشناسی به هیچ عنوان برای مقطع کارشناسی ارشد قابل معادلسازی نمی باشد.

ماده ۱۰: ﻧﻤﺮات ﻛﻠﻴﻪ دروس ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﻣﻌﺪل ﻛﻞ و در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دروس اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. اﻣﺎ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات اﺧﺬ ﺷﺪه در مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ماده ۱۱: وفق ماده ۱۱ آیین نامه شهریه (مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ وزارت)، دانشجویان متقاضی تطبیق واحد و معادل سازی موظفند به ازاء هر واحد درسی مورد تقاضا که تطبیق و معادل سازی آن تایید می گردد، معادل ۵% شهریه ثابت هر نیمسال در مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه ایرانیان، پرداخت نمایند.

ﻣﺎده ۱۲: ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﺧﺎص دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۱۳: اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ۱۳ ﻣﺎده و ۲ ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۳/۰۹/۱۳۹۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای آموزشی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ایرانیان رسیده و از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.