پنج تفاوت اصلی مقاله پژوهشی و مروری

ادبیات آکادمیک دسته های متفاوتی دارد. برخی از آنها مطالعه جدید و بدیع انجام می‌دهند ولی برخی از مقالات پیرامون تحقیقات قبلی است. تمایز بین این دو دسته مطالعات برای محققان هم کار سختی است. یکی از متداول‌ترین پرسش‌ها، تفاوت های بین مقاله پژوهشی و مروری است. در این اینفوگرافی پنج تفاوت اصلی این مقالات را شرح می‌دهیم:

۱- از نظر هدف
۲- مبانی
۳- نحوه نگارش
۴- آنچه گزارش می‌کند
۵- طول مقاله

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.