داوطلبان گرامی، در فهرست زیر شرایط عمومی پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به تفکیک هر مقطع درج گریده است. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید: